HAYAT BOYU İLERLEME DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Derneğin adı: “HAYAT BOYU İLERLEME Derneği”dir. Kısa adı, HAYAT-BİL-DER ’dir.

Derneğin merkezi Kahramanmaraş ‘tır. Şubesi yoktur.

HAYATBİLDER, Yaşam boyu öğrenmeyi ve kendini yenilemeyi ilke edinmiş, kültüre ve sanata duyarlı, teori ile uygulamayı birleştiren bir toplumun gelişmesine ve bu niteliklerle donatılmış bilgi toplumuna hizmet etmeyi hedefler. HAYATBİLDER Ulusal ve uluslar arası projeler hazırlamak, projeleri uygulamak, bu konuda çalışmalar yapmak ve yapan kişi ve kuruluşlarla işbirliği sağlamak amacı ile kurulmuştur.

Anayasanın başlangıcında ifadesini bulan Atatürk Milliyetçiliğine bağlı, çağdaş, demokrat, üretken, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı olup çözüm üreten bir toplum bilinci oluşumuna katkı sağlamak amacındadır.

1.       Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda millî değerlere bağlılık

2.       Bilimsellik,

3.       Planlı yaşama ilkesini benimseme,

4.       Yaratıcılık, verimlilik, üretkenlik ve etkinlik,

5.       Kendi insan kaynaklarımıza güven,

6.       Görev bilinci ve sorumluluğu,

7.       Çözüm üretmek ve uygulamak,

8.       Değişime açık ve sürekli gelişmeden yana olma,

9.       Toplumsal, kültürel ve sanatsal duyarlılık,

10.    Yasa, yönetmelik ve  kurumsal  düzenlemelere uygunluk,

11.    Öğrenen organizasyon olmayı ve bilgiyi paylaşmayı ilke edinme.

12.    Karar alma, uygulama ve eylemlerde katılımcı, paylaşımcı, şeffaf ve açık olma.

13.    Gönüllülük esasına göre çalışma, yeni katılımlara açık olma.

14.    Dernek çalışmalarında herhangi bir kişisel çıkara yol açmaktan kaçınma.

15.    Araştırma Geliştirme ve Eğitim Çalışmalarına öncelik verme.

Dernek Tarafından Sürdürülecek Çalışma Alanları

a)    Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini geliştirmek için yurt içindeki ve dışındaki kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve özel kuruluşlar ile işbirliği yapmak.

b)     Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, Avrupa birliği vb. uluslararası kuruluşlar ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile işbirliği yapmak, ulusal ve uluslar arası fonlardan yararlanmak için projeler hazırlamak ve hazırlayan kuruluşlara destek vermek.

c)     Dernek tarafından hazırlanan projelerin hedeflerine ulaşması için ülke kaynaklarının etkin kullanımını amaçlayarak projelerin amaç ve hedeflerine ulaşmasını sağlamak, geliştirmek ve yaygınlaştırmak.

d)     Programlar kapsamında hazırlanacak projelerin konu ve amaçlarının anlaşılması, kriterlerin uygunluğunun tartışılması, proje hazırlanması ve değerlendirilmesini sağlayacak üyeler arası yardımlaşma ve bilgi akışını sağlamak.

e)    Türkçenin tanınmasını sağlamak doğru ve güzel kullanılmasına özen göstermek.

f)  Bilgi, iletişim, sanat ve eğitim alanında dünyada yaşanan gelişmeleri izlemek ve ülkemize aktarılmasına yardımcı olmak.

g)     Yaşam Boyu Eğitim anlayışı içerisinde kurs ve seminerler açmak,  etkinlikler yapmak, yapılanları desteklemek. Hazırlanacak projelerde kamu ve özel sektörün proje uygulamalarından yararlanmalarını sağlamak,  talep eden kuruluşlara ve üyelerine eğitim hizmeti vermek ve verilmesini sağlamak.

h)     Proje programları alanında kültürel, sanatsal, akademik ve endüstriyel araştırmaları teşvik etmek.

i)   Her türlü sanatsal çalışmalara aktif katılım sağlamak, konserler düzenlemek, sergiler açmak ve açılması için destek vermek, bu dallarda faaliyette bulunmak, faaliyetlerle ilgili genel giderleri dernek tarafından karşılamak

j)   Kurs, konferans, kurultay, seminer, panel, açıkoturum vb. kültürel, sosyal, mesleki toplantı ve eğitim çalışmaları düzenlemek, bilgi alışverişi ve işbirliği imkânları oluşturmak,

k)    Derneğin çalışma alanlarına yönelik gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dernek çalışmalarının tanıtılması ve yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla web, e-bülten, bülten, gazete, dergi, kitap vb. yayınlar yapmak, Radyo ve Televizyon programları hazırlamak, yayınlanmasını sağlamak

l)   Dernek üyeleri arasında ilişkilerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için sosyal etkinlikler, yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

m)  Güncel ve geleceğe yönelik konularda araştırmalar yapmak, toplumsal sorunlara çözüm önerileri geliştirmek, raporlar hazırlamak, anketler düzenlemek, sonuçlarını yorumlamak ve gelişmeleri kamuoyuna yansıtmak,

n)    Derneğin faaliyet alanı içerisinde üyelerinin, eğitmenlerin gelişmesi ve teknik bilgilerinin artmasını sağlamak gayesi ile kurslara, seminerlere vs. göndermek, yurt içinde ve yurt dışında seyahatlerini sağlamak için maddi ve manevi yardımda bulunmak,

o)    Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurumlar başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışındaki diğer kurumlarla işbirliği yaparak hem onların gelişmelerine katkıda bulunmak, hem de onların bilgi ve deneyimlerinden yararlanmak.

p)    Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

q)    Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

r)  Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

s)    Üyeler arasındaki ilişkileri geliştirmek için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

t)   Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

u)    Gerekli görülen yerlerde Dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,

v)    Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak,

Derneğin Faaliyet Alanları Sosyal alanda faaliyet gösterir.

Yönetim Kurulu Üyeleri;

Adı ve Soyadı:                 Görev Unvanı:

Kürşat ÇİFTÇİ                  Yönetim Kurulu Başkan

Emrah TEKİN                   Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Necat ÖNDER                  Yönetim Kurulu Üye

Ahmet KARAASLAN         Yönetim Kurulu Muhasip Üye

Mustafa ÖZGÜR               Yönetim Kurulu Genel Sekreter